Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa môn Giáo dục quốc phòng & An ninh