LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/08/2022 đến 06/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/08/2022 đến 06/08/2022)

THỨ HAI NGÀY 01/08/2022

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 02/08/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 03/08/2022

14:00

Báo cáo tiểu luận tổng quan của NCS ngành Vi sinh – K31

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/08/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 05/08/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 06/08/2022

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trà Quốc Khanh, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lê Hữu Kỳ Sơn, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: