LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/02/2018 đến 10/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/02/2018 đến 10/02/2018)

THỨ HAI NGÀY 05/02/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ BA NGÀY 06/02/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 07/02/2018

 08:30

Họp thảo luận với các Khoa đăng ký đánh giá AUN-QA cấp chương trình đào tạo năm 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/02/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Họp chương trình tuyển sinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban Đại học-ĐHQG chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  09/02/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Đặng Lê Khoa ngành Vật lý Vô tuyến & Điện tử

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: