LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/07/2021 đến 09/07/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/07/2021 đến 09/07/2021)

THỨ HAI NGÀY 05/07/2021

08:00

Họp giao ban tháng 07/2021

Chủ trì: PGS.TS. Trần Lê Quan

Địa điểm: Họp online 

                  

THỨ BA NGÀY 06/07/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 07/07/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 08/07/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 09/07/2021

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: