LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/12/2022 đến 11/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/12/2022 đến 11/12/2022)

THỨ HAI NGÀY 05/12/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp báo cáo kết quả thực hiện giữa kỳ GD 4.0

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 06/12/2022

08:00

Nghiệm thu đề tài loại B (PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Báo cáo CĐTS của NCS ngành Di truyền học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 09/12/2022

07:30

Lễ ký kết MOU với BIN Group

Địa điểm: F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 10/12/2022

08:30

Tiếp Trường ĐH Wollongong, Úc

Địa điểm: F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hữu Trí Nhật, ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 11/12/2022

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hoàng Lực, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trần Ngọc Thạch, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: