LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/02/2023 đến 11/02/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/02/2023 đến 11/02/2023)

THỨ HAI NGÀY 06/02/2023

08:30

Họp giao ban tháng 02/2023

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:45

Tiếp đoàn Giáo sư ĐH Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Môi trường chuẩn bị)

14:00

Họp về hợp tác đào tạo với ĐH California và Khoa CNTT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (TS. Trương Toàn Thịnh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 07/02/2023  

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 08/02/2023  

14:00

Họp Trung tâm Ngoại ngữ

Địa điểm: Phòng I.11 (TTNN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/02/2023  

08:00

Ký kết hợp tác NSYSU với HCMUS

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Vật lý – VLKT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 10/02/2023  

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: VP Hiệu Trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 11/02/2023 

07:00

Trao đổi liên kết với đại học Hallym, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: