LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/03/2022 đến 11/03/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/03/2022 đến 11/03/2022)

THỨ HAI NGÀY 07/03/2022

 09:00 – 10:00

Họp định kỳ nhóm viết báo cáo Tự đánh giá ASIIN cấp CTĐT (T-TH, VL-VLKT, ĐTVT)

Địa điểm: Các nhóm tự chuẩn bị

10:00 – 11:00

Họp định kỳ nhóm viết báo cáo Tự đánh giá ASIIN cấp CTĐT (CNTT)

Địa điểm: Các nhóm tự chuẩn bị

14:00

Họp giao ban tháng 3/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 08/03/2022

14:00

Họp nghiệm thu đề tài (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Ngọc Thủy)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 09/03/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 10/03/2022

17:00

Họp Ban chấp hành Đoàn Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 11/03/2022

09:00 – 15:30

Họp định kỳ của các nhóm thực hiện viết báo cáo Tự đánh giá cấp CSGD

Địa điểm: Các nhóm tự chuẩn bị

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: