LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/09/2020 đến 11/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/09/2020 đến 11/09/2020)

THỨ HAI NGÀY 07/09/2020

08:00

Cả ngày

Làm việc với thanh tra Tài chính

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 08/09/2020

08:00

Họp giao ban tháng 9/2020 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

UBKT Đảng ủy ĐHQG-HCM họp

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:30

Phiên họp thứ 1 Hội đồng Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 09/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (ThS. Phan Ngô Hoang)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 10/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 11/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: