LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/11/2021 đến 12/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/11/2021 đến 12/11/2021)

THỨ HAI NGÀY 08/11/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 09/11/2021

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH (đầu cầu online)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 10/11/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 11/11/2021

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 12/11/2021

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: