LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/03/2020 đến 13/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/03/2020 đến 13/03/2020)

THỨ HAI NGÀY 09/03/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp Chi bộ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 10/03/2020

14:00

Họp với các Trưởng chuyên ngành về Đào tạo SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 11/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 13/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: