LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/01/2022 đến 14/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/01/2022 đến 14/01/2022)

THỨ HAI NGÀY 10/01/2022

08:30

Họp giao ban tháng 01/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 11/01/2022

09:00

Tiếp Đại học RMIT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 12/01/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 13/01/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 14/01/2022

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Nguyễn Thị Lệ Thu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: