LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/06/2019 đến 15/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/06/2019 đến 15/06/2019)

THỨ HAI NGÀY 10/06/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:30

Họp hội đồng đánh giá kết quả đạt được đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 11/06/2019

 09:00

Họp Trung tâm nghiên cứu Địa chất

Địa điểm: Phòng I.11 (Trung tâm NCUDĐC chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 12/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 10:00

Tiếp đoàn Panasonic

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN, Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 13/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:00

Họp dự án thành lập Bảo tàng Địa chất

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 14/06/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:00

Họp báo cáo kết quả

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 14:00

Họp

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 15/06/2019

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: