LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/06/2018 đến 16/06/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/06/2018 đến 16/06/2018)

THỨ HAI NGÀY 11/06/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Mỹ Dung ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 12/06/2018

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 13/06/2018

08:30

Tiếp Ban SĐH-ĐHQG kiểm tra CTLKĐT có yếu tố nước ngoài

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Tiếp đoàn ĐHQG Singapore

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 14/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp trường PTTH Đinh Thiện Lý

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TT-TT chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Hanwha, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  15/06/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Như Nhứt ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 16/06/2018

08:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 17/06/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Thị Quỳnh Hương ngành VLNT&HN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: