LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/08/2019 đến 17/08/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/08/2019 đến 17/08/2019)

THỨ HAI NGÀY 12/08/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 13/08/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 14/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Họp trao đổi về việc xây dựng báo cáo về một số ngành Khoa học đặc thù

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 16/08/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00 

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 18/08/2019

07:00

Thi đánh giá năng lực Tiếng Anh

Địa điểm: Phòng I.23, Phòng Hội đồng I.11 (Trung tâm Ngoại ngữ chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: