LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/02/2022 đến 18/02/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/02/2022 đến 18/02/2022)

THỨ HAI NGÀY 14/02/2022

13:30

Họp Đảng ủy – Đánh giá xếp loại năm 2021

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 15/02/2022

08:30

Họp Đảng ủy – Đánh giá xếp loại năm 2021

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 16/02/2022

10:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (chủ nhiệm PGS.TS. Lê Hoàng Thái)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Làm việc với Ngân hàng Agribank

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 17/02/2022

08:00

Họp Trưởng phòng

Địa điểm: Phòng I.11 (Chủ trì: PGS.TS. Trần Lê Quan)

09:00

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng đơn vị

Thành phần: cán bộ chủ chốt

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 18/02/2022

10:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Làm việc với BGĐ ĐHQG, thường vụ Đảng ủy ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: