LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/12/2020 đến 20/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 14/12/2020 đến 20/12/2020)

THỨ HAI NGÀY 14/12/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp với Bộ môn Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:00

Họp tổ chuyên gia đánh giá kết quả đề tài Chương trình Tây Nam Bộ (CN: TS. Hồ Thanh Huy)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 15/12/2020

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

10:00

Họp tổ chuyên gia đánh giá kết quả đề tài cấp Quốc gia (CN: PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 16/12/2020

15:00

Họp rà soát tư vấn cải tiến chất lượng xếp hạng đại học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 17/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Tổ chức Hội nghị tổng kết KHCL

Địa điểm: Phòng I.11, Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 18/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 19/12/2020

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giáo dục Toán học

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Trường Sinh ngành Sinh lý học Người và Động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 20/12/2020

06:45

Cả ngày

Thi đánh giá năng lực Tiếng Anh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Bảo Ngọc ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng   (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: