LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/08/2022 đến 19/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/08/2022 đến 19/08/2022)

THỨ HAI NGÀY 15/08/2022

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 16/08/2022

15:00

Họp Ban Đào tạo để thẩm định đề án đào tạo nhân tài

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 17/08/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 18/08/2022

09:00

Tiếp đoàn RMIT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 19/08/2022

08:30

Tiếp đoàn M&C Holdings Japan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: