LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/02/2020 đến 21/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/02/2020 đến 21/02/2020)

THỨ HAI NGÀY 17/02/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 18/02/2020

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 19/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 20/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài sở KHCN TP.HCM (PGS.TS. Trần Văn Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)