LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/12/2022 đến 25/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/12/2022 đến 25/12/2022)

THỨ HAI NGÀY 19/12/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá theo AUN chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102, F203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:30

Họp chi bộ Phòng TCHC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:00

Tiếp PGS Congo từ ĐH National Chung Hsing, Đài Loan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 20/12/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá theo AUN chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102, F203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trịnh Dũng Chinh, ngành KHVL

Địa điểm: Phòng C.33  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trần Thị Minh Định, ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng I.24  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 21/12/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá theo AUN chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102, F203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 22/12/2022

07:30

Cả ngày

Đánh giá theo AUN chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102, F203 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.11, I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Sinh hoạt đầu khóa các lớp CH & NCS khóa 2022

Địa điểm: Giảng đường 2 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 23/12/2022

08:00

Đánh giá theo AUN chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp đánh giá xếp loại Đảng viên cuối năm

Địa điểm: Phòng C32A (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phan Bích Hà, ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.24  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Cao Văn Chung, ngành VLNT&HN

Địa điểm: Phòng F205A  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 24/12/2022

08:00

Gặp gỡ đoàn Trường ĐH KHTN Hà Nội

Địa điểm: Phòng F.102

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Bùi Đức Nam, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.24  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Võ Hoàng Nguyên, ngành VLNT&HN

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Đoàn Thị Như Quỳnh, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng I.24  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Cẩm Tú, ngành Đại số và Lý thuyết số

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 25/12/2022

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý vô tuyến điện tử – c/n Vật lý ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Hoàng Lực, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trần Ngọc Thạch, ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: