LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/09/2020 đến 25/09/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/09/2020 đến 25/09/2020)

THỨ HAI NGÀY 21/09/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Họp thẩm định giáo trình

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:30

Họp triển khai đào tạo giữa P.ĐT và K.CNTT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 22/09/2020

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 23/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS La Phan Phương Hạ ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 25/09/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Vũ Đặng Hạ Quyên ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: