LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/02/2021 đến 26/02/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/02/2021 đến 26/02/2021)

THỨ HAI NGÀY 22/02/2021

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                  

THỨ BA NGÀY 23/02/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 24/02/2021

08:00

Họp Tổ Kế hoạch chiến lược

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/02/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:00

Họp thẩm định lại các chương trình đã ĐGN cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/02/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 08:00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Địa điểm: Phòng HTI, GĐ1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 10:00

Họp lấy ý kiến mở 4 ngành đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: