LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/08/2022 đến 28/08/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/08/2022 đến 28/08/2022)

THỨ HAI NGÀY 22/08/2022

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

09:00

Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 23/08/2022

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

16:30

Họp hội cựu sinh viên

Địa điểm: Phòng F.102 (Ban giám hiệu tham dự)

                  

THỨ TƯ NGÀY 24/08/2022

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Giảng dạy Hóa thực nghiệm

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/08/2022

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

09:00

Buổi trao đổi giới thiệu chương trình học của KIT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

13:30

Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 8/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/08/2022

08:00

Cả ngày

Duyệt quyết toán các Trung tâm

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Trường Chungnam, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành giảng dạy Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.69A (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 27/08/2022 

12:30

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 28/08/2022 

06:30

Cả ngày

Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: