LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/04/2022 đến 30/04/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 25/04/2022 đến 30/04/2022)

THỨ HAI NGÀY 25/04/2022

08:30

Họp nhóm viết báo cáo tự đánh giá theo ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:00

Tiếp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Tiếp đoàn Ireland

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 26/04/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành HTTT & KHMT

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 27/04/2022

09:00

Tiếp công ty Thoughtwork

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Trần Thị Minh Định ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tạp chí PT KHCN ĐHQG-HCM họp kế hoạch chiến lược tạp chí

Địa điểm: Phòng I.11 (Tạp chí PT KHCN ĐHQG-HCM chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 28/04/2022

08:00

Hội nghị Hội đồng trường lần 8, khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Hội đồng Trường chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Đỗ Mười ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp Đảng ủy tháng 4/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 29/04/2022

08:00

Chấm thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Cả ngày

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Cả ngày

Họp nhóm viết báo cáo tự đánh giá cấp Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Họp Ban chấp hành Công đoàn

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Công đoàn chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 30/04/2022

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: