LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/11/2018 đến 01/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/11/2018 đến 01/12/2018)

THỨ HAI NGÀY 26/11/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

ĐHQG làm việc với Ban Điều hành Qũy phát triển

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ BA NGÀY 27/11/2018

07:00

HTQT “Chuyển tải dữ liệu của bộ sưu tập ẩn hoa lên GB1F”

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn Trường Daiichi High School, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Kiều Phương ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hội nghị CBVC Phòng TCHC

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 28/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Làm việc với công ty TNHH Finger Vina

Địa điểm: Phòng I.11 (TT HTSV chuẩn bị)

15:30

Tổng kết hoạt động TVTS 2018

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(Cả ngày)

Làm việc về quản trị rủi ro và khủng hoảng với OTBSS

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TTPC-SHTT chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Võ Thị Xuyến ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn ĐH Sungkyunk, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 30/11/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

(Cả ngày)

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng xét giải thưởng công bố xuất sắc

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Văn Mện ngành VLLT và Vật lý Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

16:00

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng I.11

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: