LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/06/2022 đến 01/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/06/2022 đến 01/07/2022)

THỨ HAI NGÀY 27/06/2022

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 28/06/2022

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Ngọc Chí, ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 15:00

Phòng TCHC họp tổ Bảo vệ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 29/06/2022

09:00

Ban chủ nhiệm Khoa tiếp khách Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 09:30

Seminar về MEMS – Cảm biến ứng dụng IoT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp báo cáo tổng kết năm học

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 30/06/2022

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Yến Nhi, ngành Hóa hữu cơ (lần 2)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 01/07/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Họp phòng TCHC

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 02/07/2022

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Anh Tuấn ngành Cơ sở Toán cho tin học

Địa điểm: Online (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: