LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/01/2019 đến 01/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/01/2019 đến 01/02/2019)

THỨ HAI NGÀY 28/01/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BA NGÀY 29/01/2019

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 30/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 31/01/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 01/02/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: