LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/06/2021 đến 02/07/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/06/2021 đến 02/07/2021)

THỨ HAI NGÀY 28/06/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 29/06/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 30/06/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 01/07/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 02/07/2021

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: