LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/11/2022 đến 02/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/11/2022 đến 02/12/2022)

THỨ HAI NGÀY 28/11/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tiếp đón GS.TS. Phùng Hồ Hải

Địa điểm: I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:30

Họp tổ chức MOD

Địa điểm: I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

15:30

Hội đồng nghiệm thu đề tài sở

Địa điểm: I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 29/11/2022

13:30

Họp giữa Khoa KH&CNVL và AUN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 01/12/2022

08:30

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Đỗ Mười, ngành VLLT

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, ngành Sinh lý học người và động vật

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 02/12/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: