LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/12/2020 đến 01/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 28/12/2020 đến 01/01/2021)

THỨ HAI NGÀY 28/12/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý thực vật

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNTT

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp cán bộ chủ chốt

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng TCHC – KHTC  chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 29/12/2020

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNTT

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.11  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 30/12/2020

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 31/12/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị Đại biểu Cán bộ viên chức năm học 2020-2021

Địa điểm: Hội trường I  (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNTT

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102  (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 01/01/2020

 

Nghĩ Lễ theo quy định

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: