LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/05/2022 đến 04/06/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/05/2022 đến 04/06/2022)

Phòng Đào tạo SĐH sử dụng F.102 từ 30/5 -> 10/6/2022

THỨ HAI NGÀY 30/05/2022

 08:30

Họp nhóm viết báo cáo tự đánh giá theo ASIIN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 31/05/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 01/06/2022

09:00

Làm việc với Agribank – Bình Thạnh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

13:30

Tiếp đoàn Virtual Internship

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 02/06/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 03/06/2022

08:30

Cả ngày

Họp nhóm Báo cáo tự đánh giá cấp Trường định kỳ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 04/06/2022

06:00

Phòng Hội đồng thi tuyển sinh Phổ thông Năng Khiếu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phổ thông Năng Khiếu chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: