Môn học ngành Địa chất không sử dụng moodle

Môn học ngành Địa chất không sử dụng moodle

Hai môn học sau đây, GV & SV trao đổi thông tin qua email, không vào moodle:

TenNganh mamh tenmh lop hoten_gv
Địa chất GEO00002 Khoa học trái đất 18CTT1 Phạm Tuấn Long
Địa chất GEO00002 Khoa học trái đất 19DTV1 Bùi Thị Luận
Địa chất GEO00002 Khoa học trái đất 19DTV2 Ngô Thị Phương Uyên
Địa chất GEO00002 Khoa học trái đất 19TTH Ngô Thị Phương Uyên
Địa chất GEO10004 Tinh thể – khoáng vật 19DCH1 Phạm Trung Hiếu