Phiếu đăng ký học phần và tính học phí HK1/2017-2018, bậc đại học chính quy