Thẻ: Học phí

Thông báo thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình liên thông học kỳ 2 năm học 2021-2022
Bài viết

Thông báo thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình liên thông học kỳ 2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO (Về việc thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình liên thông  học kỳ 2 năm học 2021-2022)                                               Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  ĐHQG-HCM về việc ban...

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)
Bài viết

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)

THÔNG BÁO (Về việc thu học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2021-2022                                                  Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM về việc ban hành quy...

Thông báo về việc tra cứu học phí HK1/2021-2022 – Đại học chính quy
Bài viết

Thông báo về việc tra cứu học phí HK1/2021-2022 – Đại học chính quy

THÔNG BÁO Hiện nay, trên portal đã có thông tin học phí HK1/2021-2022. Đề nghị tất cả sinh viên hệ chính quy, chương trình đại trà, chất lượng cao và VP Hoá đăng nhập portal để xem học phí HK1/2021-2022 (Portal / Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí). Nếu thấy các học...

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy
Bài viết

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:         /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11  năm 2021 THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với sinh viên đại...

Thông báo nộp học phí lớp Liên thông đại học – Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Bài viết

Thông báo nộp học phí lớp Liên thông đại học – Học kỳ 3 năm học 2020-2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN            Số:         /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2021 THÔNG BÁO (Về việc Thu học phí sinh...