Thẻ: Học phí

Thông báo thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình liên thông học kỳ 2 năm học 2021-2022
Bài viết

Thông báo thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình liên thông học kỳ 2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO (Về việc thu học phí sinh viên đại học hệ chính quy chương trình liên thông  học kỳ 2 năm học 2021-2022)                                               Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,  ĐHQG-HCM về việc ban...

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)
Bài viết

Thông báo nộp học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy, học kỳ 2 /2021-2022)

THÔNG BÁO (Về việc thu học phí sinh viên cao đẳng hệ chính quy Học kỳ 2 năm học 2021-2022                                                  Căn cứ theo Quyết định số 1440/QĐ-KHTN ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM về việc ban hành quy...

Thông báo về việc tra cứu học phí HK1/2021-2022 – Đại học chính quy
Bài viết

Thông báo về việc tra cứu học phí HK1/2021-2022 – Đại học chính quy

THÔNG BÁO Hiện nay, trên portal đã có thông tin học phí HK1/2021-2022. Đề nghị tất cả sinh viên hệ chính quy, chương trình đại trà, chất lượng cao và VP Hoá đăng nhập portal để xem học phí HK1/2021-2022 (Portal / Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí). Nếu thấy các học...

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy
Bài viết

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:         /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11  năm 2021 THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với sinh viên đại...