Phòng học lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khóa 2017