Phòng học lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khóa 2017

Phòng học lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin khóa 2017

THÔNG BÁO

 

– MÔN KHÁM PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU HỌC TẠI PHÒNG B11A

– MÔN CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HỌC TẠI PHÒNG F205A

– MÔN CÁC NGUYÊN LÝ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HỌC THÊM MÔN VÀO SÁNG CHỦ NHẬT TẠI PHÒNG I44

Xem file đính kèm