Phòng học môn Công cụ và Phương pháp thống kê trong nghiên cứu khoa học của lớp cao học HTTT khóa 2017