QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy định về công tác quản trị và sử dụng thương hiệu Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh