SUT-IVCST 2021: ONLINE Workshop on Robots and Mobility

SUT-IVCST 2021: ONLINE Workshop on Robots and Mobility

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin thông tin đến giảng viên, nhà nghiên cứu, cán bộ, nhân viên và người học về:

Suranaree University of Technology (SUT), Thailand sẽ tổ chức chương trình trực tuyến SUT-IVCST 2021: ONLINE Workshop on Robots and Mobility.

=>Thời gian diễn ra chương trình hội thảo trực tuyến: thứ 6, ngày 06/08/2021 từ 13:00-15:05 với chương trình cụ thể như sau:

+13:00-13:05: Opening remarks

by Assoc. Prof. Flt. Dr. Kontorn Chamniprasart

+13:05-13:25: Simple LiDAR for Mobile Robot by Collaboration Study

by Prof. Dr. Toshio Ito

+13:25-13:45: Community Service Robot: Collaboration of Human and Robots

by Prof. Dr. Nobuto Matsuhira

+13:45-14:05: An Implementation of Mobile Service Robots in COVID-19 Field Hospital: A Real Use-case

by Asst. Prof. Dr. Supachai Vongbunyong

+14:05-14:25: The Design and Building of Monorail Automated Conveyor

by Thanatsorn Chaisirithungnaklang

+14:25-14:45: Project-based Learning on Robotics Technology

by Dr. Worawat Lawanont

+14:45-15:05: Discussion

=> Nơi tham gia chương trình hội thảo trực tuyến: Zoom Meeting (ID: 4422378911).

Trân trọng.