Thẻ: Kế hoạch giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2021-2022 đối với khóa 2020 về trước
Bài viết

Kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2021-2022 đối với khóa 2020 về trước

                Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên...