Thẻ: khen thưởng

THÔNG BÁO Triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2024
Bài viết

THÔNG BÁO Triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2024

Thực hiện Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là Thông tư 45); Căn cứ Căn...