THÔNG BÁO Triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2024

THÔNG BÁO Triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2024

Thực hiện Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là Thông tư 45); Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 654/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức Giải thưởng Khoa học & Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 (sau đây gọi là Giải thưởng). Phòng Công tác Sinh viên phổ biến đến sinh viên về việc tham gia Giải thưởng, như sau:

 1. Đối tượng tham gia giải thưởng: Sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên tính tới thời điểm nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng (trước ngày 30/06/2024).
 2. Lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng:

Giải thưởng xem xét và trao giải cho 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 3, Thông tư 45:

 • Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hoá học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học và Khoa học tự nhiên khác;
 • Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hoá học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác;
 • Khoa học y, dược;
 • Khoa học nông nghiệp;
 • Khoa học xã hội;
 • Khoa học nhân văn.
 1. Điều kiện đối với đề tài tham gia Giải thưởng

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 45:

 • Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên tham gia không quá 05 sinh viên và tối đa có 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người hướng dẫn chính;
 • Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Các hình thức công bố bao gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo được cấp giấy phép xuất bản; bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; báo cáo trình bày hoặc đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; báo cáo hoặc trưng bày, trình diễn sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, seminar từ cấp khoa trở lên; ứng dụng trong thực tiễn có xác nhận của tổ chức, đơn vị sử dụng sản phẩm của đề tài.
 • Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ;
 • Khoá luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét Giải thưởng.
 1. Số lượng đề tài được gửi tham gia Giải thưởng

Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư 45. Theo đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên được gửi tối đa 05 đề tài tham dự Giải thưởng.

Dựa trên số lượng đề tài, công trình đăng ký tham gia xét Giải thưởng, Nhà trường thực hiện xét chọn các đề tài đủ tiêu chuẩn, điều kiện và gửi tham gia xét Giải thưởng năm 2024 theo số lượng quy định.

 1. Hồ sơ tham gia Giải thưởng

Hồ sơ đề tài gửi tham gia xét chọn thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư 45, cụ thể:

 • Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho sinh viên (Mẫu 01b-TT45);
 • Ba (03) bản báo cáo tổng kết đề tài tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04-TT45);
 • Một (01) bộ tài liệu minh chứng công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng kết quả nghiên cứu của đề tài (nếu có); bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có);

Lưu ý: Các mẫu hồ sơ sinh viên có thể xem thêm tại Thông tư 45 (đính kèm).

 1. Thời gian và phương thức gửi hồ sơ
 2. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 01/5 đến hết ngày 13/5/2024.

 1. Địa điểm gửi hồ sơ:

Hồ sơ gửi tham gia xét Giải thưởng gồm bản cứng và bản mềm (file word và pdf).

Trên đây là thông báo triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho sinh viên năm 2024, mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên qua email congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.