Thẻ: Sinh hoạt công dân

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT BỔ SUNG)
Bài viết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT BỔ SUNG)

THÔNG BÁOKết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2023-2024(Đợt bổ sung) Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2023-2024 (đợt bổ sung), như sau: 1. Danh sách đăng ký:– Chuyên đề A: Đanh sách đăng ký đính kèm.– Chuyên...

THÔNG BÁO  V/v thực hiện bài kiểm tra đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2021-2022
Bài viết

THÔNG BÁO V/v thực hiện bài kiểm tra đợt Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 50 /TB-CTSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022   THÔNG BÁO V/v thực hiện bài kiểm tra đợt Sinh...

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A ( đợt bổ sung), Năm học 2021-2022
Bài viết

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A ( đợt bổ sung), Năm học 2021-2022

Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A ( đợt bổ sung), Năm học 2021-2022   Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2021-2022 thực hiện theo thông báo 37/TB-KHTN ra ngày 28/03/2022 như sau: 1.Danh sách đăng...

TB Đăng ký lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2021-2022,  chuyên đề A (đợt bổ sung)
Bài viết

TB Đăng ký lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2021-2022, chuyên đề A (đợt bổ sung)

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  Số: 37/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022    THÔNG BÁO Đăng ký lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa...

THÔNG BÁO  Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A, Năm học 2021-2022
Bài viết

THÔNG BÁO Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Cuối khóa chuyên đề A, Năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN   Số: 35/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2022    THÔNG BÁO Về kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân...

TB Về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2021-2022
Bài viết

TB Về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Năm học 2021-2022

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN   Số: 22/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2022    THÔNG BÁO Về lịch Sinh hoạt Công dân Cuối khóa...

TB Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022 (Đợt bổ sung)
Bài viết

TB Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022 (Đợt bổ sung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————— Số: 115/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 THÔNG BÁO Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm...

TB Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022 (Đợt bổ sung)
Bài viết

TB Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022 (Đợt bổ sung)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————— Số: 110/TB-KHTN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021   THÔNG BÁO Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm...

THÔNG BÁO  Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022
Bài viết

THÔNG BÁO Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————— Số: 105/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021 THÔNG BÁO Kết quả đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học...

THÔNG BÁO  Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022
Bài viết

THÔNG BÁO Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2021-2022

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN —————— Số: 100/TB-KHTN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021   THÔNG BÁO Lịch đăng ký Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm...