TB v/v đề nghị ĐHQG-HCM thưởng công bố quốc tế trong thời gian 11/2018-11/2019

TB v/v đề nghị ĐHQG-HCM thưởng công bố quốc tế trong thời gian 11/2018-11/2019

 

Kính gửi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

 VIỆN TRƯỞNG.

 

 Nhằm khuyến khích, tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, ĐHQG-HCM hàng năm tiến hành thưởng công bố quốc tế theo Hướng dẫn số 2155/HD-ĐHQG ngày 09/11/2018.

Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa và Trưởng các đơn vị phổ biến thông báo đến các cán bộ nghiên cứu và người học nộp hồ sơ xét thưởng công bố quốc tế năm 2018-2019 thỏa mãn với các điều kiện và tiêu chuẩn của Hướng dẫn xét thưởng trên.

Cá nhân (đại diện nhóm) vui lòng nộp 01 bộ hồ sơ tham gia xét thưởng được đóng thành quyển về Phòng KHCN như sau:

  1. Giấy đề nghị thưởng công bố quốc tế;
  2. Danh sách cán bộ và người học tham gia vào các công trình đề nghị thưởng;
  3. Bản in toàn văn công trình minh chứng và thông tin liên quan (xếp hạng của tạp chí, danh sách top 20, …) ;
  4. Lý lịch Khoa học của cá nhân (đại diện nhóm).

 

Đồng thời gởi qua email vtmthuan@hcmus.edu.vn File nén bao gồm tất cả hồ sơ trên dạng .doc, minh chứng .pdf, đặt tên <họ và tên đại diện nhóm>.

Lưu ý các công trình tham gia xét thưởng phải có thời gian công bố trong khoảng 11/2018-11/2019 và chưa tham gia lần xét thưởng trước (11/2017-11/2018). Các công bố đã tham gia xét Giải thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM “Công bố KH XS” vào tháng 10/2019 vẫn có thể nộp tiếp xét thưởng này.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 11/11/2019.

Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét thưởng gửi về ĐHQG, kính đề nghị nộp hồ sơ đúng hạn định.

Trân trọng.

*.Vui lòng tải các văn bản hướng dẫn và mẫu biểu theo các tập tin đính kèm bên dưới.