Thời khóa biểu HK1/2022-2023 – Khóa 2022

Thời khóa biểu HK1/2022-2023 – Khóa 2022

Sinh viên mở file và xem các sheet có các nội dung sau:

– Kế hoạch mở học phần, thời khóa biểu K2022 ĐHCQ học kỳ 1/2022-2023.
– Hướng dẫn đăng ký thể dục.
– Mốc thời gian thực hiện.
– Giờ các tiết học cơ sở Linh trung, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.