Thời khóa biểu học online bậc cao đẳng

Thời khóa biểu học online bậc cao đẳng

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC ONLINE HK2/2019-2020 – CAO ĐẲNG

Ngày bắt đầu học: 20/4/2020

tenmh hoten_gv khoa Thu TietBD Sotiet Mail_gv Mail_hỗ trợ học online
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Ths. Nguyễn Công Bá Đạt (Triết)
Ths. Huỳnh Quốc Thịnh (CNXH)
Ths. Nguyễn Hữu Trinh (KTCT)
2018 2 7 5 nguyencongbadat@gmail.com
hqthinh@medvnu.edu.vn
ts.trinh@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin Ths. Nguyễn Công Bá Đạt (Triết)
Ths. Huỳnh Quốc Thịnh (CNXH)
Ts. Lưu Thị Kim Hoa (KTCT)
2018 3 7 5 nguyencongbadat@gmail.com
hqthinh@medvnu.edu.vn
kimhoa@ueh.edu.vn
ttktinh@hcmus.edu.vn 
Tư tưởng HCM Ths Trương Thị Mai 2017 7 1 3 mai.trương156@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn 
Tư tưởng HCM Ths Trương Thị Mai 2017 7 4 3 mai.trương156@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn 
Anh văn 1 Trương Diệp Thanh An 2018 6 13 3 tdtan@hcmus.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn 
Anh văn 2 Trương Diệp Thanh An 2018 CN 1 4 tdtan@hcmus.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn 
Giải Tích B1 Nguyễn Văn Thùy 2018 2 13 4 nvthuy@hcmus.edu.vn  ttktinh@hcmus.edu.vn 

 

Giờ học

  Buổi sáng
  Tiết 1 : 6g40-7g30
  Tiết 2 : 7g30-8g20
  Tiết 3 : 8g30-9g20
  Tiết 4 : 9g20-10g10
  Tiết 5 : 10g20-11g10
  Tiết 6 : 11g10-12g00
 

Buổi chiều

  Tiết 7 : 12g30-13g20
  Tiết 8 : 13g20-14g10
  Tiết 9 : 14g20-15g10
  Tiết 10: 15g10-16g00
  Tiết 11: 16g10-17g00
  Tiết 12: 17g00-17g50