Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành SV ĐHCQ Khóa 2016 trở về trước

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành SV ĐHCQ Khóa 2016 trở về trước

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:         /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 04  năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên

bậc Đại học hệ chính quy – Khóa 2016 trở về trước)

 

 Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2010, Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2016 trở về trước về việc tiếp tục cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

  1. Đối với ngành Toán học và Công nghệ thông tin: sinh viên hai ngành này tự thực hiện việc cập nhật thông tin chuyên ngành.
  2. Đối với các ngành còn lại: sinh viên kiểm tra thông tin chuyên ngành của mình.

Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên liên hệ Thầy/Cô giáo vụ Khoa xin điều chỉnh trước ngày 24/4/2020.

  1. Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:
  • Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn
    Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.
  • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn mục “Hồ sơ sinh viên” trên màn hình chính.
  • Bước 3: Vào mục “Thông tin chung” cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành.
  1. Thời gian cập nhật: từ ngày 20/4/2019 đến 24/4/2020.

Đề nghị sinh viên cập nhật chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt./.

                                                                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO