Thông báo chọn đối tượng người học dành cho học viên cao học khóa năm 2017

Thông báo chọn đối tượng người học dành cho học viên cao học khóa năm 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

  

THÔNG BÁO

Về việc chọn nhóm đối tượng người học

Áp dụng cho khóa cao học tuyển sinh năm 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ theo quy chế đào tạo bậc thạc sĩ số 160/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 24/3/2017 của Đại học Quốc Gia TP. HCM,

Căn cứ theo khung chương trình đào tạo bậc Đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc phân nhóm đối tượng như sau:

1. Học viên cao học tốt nghiệp đại học tại trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thuộc nhóm đối tượng 2. Học viên nếu có nguyện vọng chuyển sang nhóm đối tượng 3 thì nộp phiếu đăng ký nhóm đối tượng tại phòng đào tạo sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/3/2018.

2. Học viên cao học tốt nghiệp đại học tại các trường đại học khác thuộc nhóm đối tượng 2 và 3. Học viên căn cứ theo chương trình học ở bậc đại học chọn nhóm đối tượng. Thời gian đăng ký nhóm đối tượng: từ ngày ra thông báo đế hết ngày 9/3/2018.

3. Danh sách các ngành sau không phải đăng ký nhóm đối tượng. Tất cả học viên đều học theo chương trình đào tạo 2 năm.

Stt

Tên ngành

Số

học viên

Ghi chú

1.       

Toán giải tích

9

 

2.       

LT xác suất và TK toán học

6

 

3.       

Toán ứng dụng

19

 

4.       

Địa chất học

10

 

5.       

Khoa học môi trường

6

 

6.       

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

13

 

7.       

Khoa học vật liệu

8

 

 

Tl. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Lê Đức Phúc