Thông báo đăng ký bổ sung thi Anh văn xét Đăng ký HP chuyên ngành K2016

Thông báo đăng ký bổ sung thi Anh văn xét Đăng ký HP chuyên ngành K2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: ………/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


    TP. Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 06 năm 2018  

(V/v cho đăng ký bổ sung dự thi Anh văn

để xét học tiếp các HP chuyên ngành  Khóa 2016 – ĐHCQ)

 THÔNG BÁO

 

                         Theo thông báo số 56/TB-KHTN ký ngày 10/4/2018 về Kế hoạch tổ chức thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh để xét học các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành đối với sinh viện bậc đại học hệ chính quy khóa 2016, thời hạn đăng ký đã kết thúc vào ngày 13/5/2018. Hiện nay, còn nhiều sinh viên K.2016 chưa đăng ký và đã xin Trường cho gia hạn đăng ký bổ sung. Vì vậy, Trường sẽ mở lại hệ thống cho sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung tham gia các đợt thi theo kế hoạch để xét được học tiếp các học phần chuyên ngành trong HK1/2018-2019.

                      Thời gian được gia hạn đăng ký: từ ngày 04/6/2018 đến 09/6/2018. Sinh viên xem lại các nội dung khác theo thông báo số 56/TB-KHTN để thực hiện việc đăng ký đúng yêu cầu (thông báo số 56)./.

 

                                                                                                                                                TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG