Thông báo đăng ký học cải thiện HK2/2019-2020

Thông báo đăng ký học cải thiện HK2/2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO

 Số: …../TB-KHTN-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

 THÔNG BÁO

Về việc cho sinh viên đại học hệ chính quy đăng ký học cải thiện điểm
cùng các lớp 
được tổ chức dạy trực tuyến đợt 1 – học kỳ 2 năm học 2019-2020

 

Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp được tổ chức dạy trực tuyến đợt 1 – học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

 1. Thời gian đăng ký : từ ngày 01/04/2020 đến ngày 05/04/2020.
 2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây:

  Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo  link sau : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1HwSQPNFo0mwXTFaQ6nwM7fePxble1ZLjA7AiB0VNqtUNERETjBRWDE4NEgyQ0FZRE1SNE84N1BLVi4u

  Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về trường theo đúng  thời gian thông báo.

  Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 09/04/2020.


 3. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ HK2/2019-2020.
 4. Một số quy định đối với học phần cải thiện.
 • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
 • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
 • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
 • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/1HK).
 • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có)./.

                                                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO