Thông báo đăng ký học học lại, HK1/2017-2018 – bậc cao đẳng

Thông báo đăng ký học học lại, HK1/2017-2018 – bậc cao đẳng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: …../TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 09  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức đăng ký học lại cho sinh viên

bậc Cao đẳng hệ Chính Quy – HK1/2017-2018)

 

Trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, sinh viên (SV) bậc Cao đẳng hệ chính quy đăng ký học lại các học phần (HP) theo lịch như sau:

 1. Thời gian đăng ký : từ 08giờ00 ngày 04/10/2017 đến 18giờ00 ngày 08/10/2017.
 2. Thời gian đóng học phí học lại: SV sẽ đóng học phí học lại cùng với học phí học kỳ chính thức –HK1/2017-2018.
 3. Hướng dẫn đăng ký

Sinh viên thực hiện các bước sau để đăng ký học phần qua mạng:

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn nhập thông tin
Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn chức năng Đăng Ký Học Phần trên màn hình chính.

Bước 3: Chọn link Đăng ký học phần trên menu bên phải và thực hiện theo hướng dẫn

 1. Thời khóa biểu

­ Các học phần học lại cùng các lớp 2015, 2016, 2017: SV xem trên trang web trường (www.hcmus.edu.vn à Đào tạo à Đào tạo Đại học-Cao đẳng). Sinh viên K2015, K2016, và K2017 không đăng ký qua mạng các học phần hiện đang học trong học kỳ HK1/2017-2018 mà Trường đã mở chính thức cho sinh viên các khóa này (phòng Đào tạo sẽ đăng ký tự động cho sinh viên).

­ Các học phần học lại mở lớp riêng:

+ Lý thuyết bắt đầu từ tuần lễ 09/10/2017 đến 11/01/2018

+ Thực hành bắt đầu từ tuần lễ 16/10/2017.

 

STT

Mã HP

Tên học phần

Mã lớp

Thời khóa biểu

1

CTT008

Kỹ thuật lập trình

L1

Thông báo vào ngày 03/10/2017

2

CTT105

Mạng máy tính

L1

3

CTT102

Cơ sở dữ liệu

L1

4

CTT103

Hệ điều hành

L1

5

CTT722

Phát triển ƯD CSDL 2

L1

6

CTT727

Các thuật toán thông minh nhân tạo

L1

7

TTH027

Giải tích B2

L1

 

Lưu ý:

 1. SV xem kỹ thời khóa biểu học để đăng ký, không giải quyết rút lại các HP đã đăng ký.
 2. Các HP đăng ký học lại được tính vào học phí HK1/2017-2018. Đối với các học phần đã đăng ký và được Trường chấp thuận nếu sinh viên không dự thi sẽ bị điểm 0.
 3. Tất cả SV không thuộc diện bị buộc thôi học đều được đăng ký học lại các HP chưa đạt.
 4. SV xem kỹ mã HP  và mã lớp học lại để đăng ký cho đúng.
 5.  Nếu HP học lại  nào có số lượng SV đăng ký không đủ theo quy định thì Trường sẽ hủy lớp.
 6. SV xem kỹ các HP tự chọn trong chương trình đào tạo để chọn đăng ký học lại.
 7. Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

 

 

                      TLHIỆU TRƯỞNG