Thông báo đăng ký học phần HK1/2017-2018, lớp Hoàn chỉnh đại học

Thông báo đăng ký học phần HK1/2017-2018, lớp Hoàn chỉnh đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 Số: 167/TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần HK1/17-18 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy

   

Trường thông báo đến sinh viên LTĐH các khóa trước về việc đăng ký học phần HK1 / 2017 – 2018 học cùng 16HCB như sau:

  1. Thời gian: 09/10 đến 13/10/2017. SV xem TKB lớp 16HCB tại https://hcmus.edu.vn/attachments/article/210/TKB_1_17_18_16HCB.
  2. Địa điểm: Phòng Đào tạo (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).
  3. Hình thức đóng học phí: Theo thông báo số 173/TB-KHTN-ĐT ngày 29/09/2017 Về việc thu học phí HK1/17-18 lớp Liên thông ĐH (LTĐH) chính quy (file đính kèm).
  4. Danh sách đóng học phí của sinh viên các lớp LTĐH sẽ thông báo trên web Trường, Khoa vào ngày 01/12/2017.

Quá thời hạn trên, những sinh viên chưa hoàn thành đăng ký học phần xem như tự ý nghỉ học.

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                                                         

                                                                                                            

                                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                            

                                                                                                                               TRẦN CAO VINH